รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก   
เรื่อง ดอกไม้จากผ้าใยบัว

                                                             จัดทำโดย
                  นางสาวเกวลี  ปล่องกระโทก
                       เลขที่  11
                  นางสาวณิชกุล ส่งเสริม                               เลขที่  21
                  นางสาวประวีณา จงสุขกลาง                      เลขที่  23
                  นางสาวอติพร สุขมงคล                             เลขที่  29
                                                
                                                  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   

                                                                 นำเสนอ
                                                          ครูอุทัย  เหตุผล

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา
   โครงงานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อโครงงาน                  :  การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
                                                   เกี่ยวกับภูมิปัญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก 
                                                  เรื่อง  ดอกไม้จากผ้าใยบัว
ประเภทของโครงงาน        :  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ผู้เสนอโครงงาน                  :  นางสาวเกวลี  ปล่องกระโทก                     เลขที่ 11
                                            นางสาวณิชกุล ส่งเสริม                               เลขที่ 21
                                            นางสาวประวีณา จงสุขกลาง                      เลขที่ 23
                                            นางสาวอติพร สุขมงคล                              เลขที่ 29

ครูที่ปรึกษาโครงงาน          :  นายอุทัย  เหตุผล    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา                           :  2554

บทคัดย่อ

                โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก   เรื่อง ดอกไม้จากผ้าใยบัว    นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปชื่อว่า WordPress ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวโดยผู้จัดทำโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำได้นำเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อก
ที่   https://flowerre.wordpress.com   ทั้งนี้ ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

 

 

กิตติกรรมประกาศ

                            รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูสมร ตาระพันธ์ ครูผู้สอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทำโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

 

                                ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำเร็จ  ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็นขอบคุณกำลังใจดี ๆ  จากนางดวงเดือน  เพ็ชร์ตะกั่ว  ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำลังใจ ซึ่งผู้จัดทำซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                                                นางสาวเกวลี  ปล่องกระโทก                            
                                                                                                นางสาวณิชกุล ส่งเสริม                              
                                                                                               นางสาวประวีณา จงสุขกลาง                     
                                                                                               นางสาวอติพร สุขมงคล                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                                                                                  ก

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                                                 ข

สารบัญ                                                                                                                                                                     ค

สารบัญภาพ                                                                                                                                                             จ

 

บทที่ 1  บทนำ                                                                                                                                                         1

                1.1  แนวคิด ที่มา และความสำคัญ                                                                                                    1
                1.2  วัตถุประสงค์                                                                                                                                  
                1.3  ขอบเขตของโครงงาน                                                                                                                
                1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                     

 

บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง   
                2.1  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต                                                  

                2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media                                                                                     

                2.3  เว็บบล็อก (WebBlog)                                                                                                                

บทที่ 3 วิธีดำเนินงานโครงงาน                                                                                                                       
               
3.1  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา                                            
                3.2  ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                

 

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานโครงงาน                                                                                                                                4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก                                                                                                                       
                4.2  ตัวอย่างการนำเสนอหน้าเว็บบล็อก                                                                                         

 

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ                                                                                                        5.1  การดำเนินงานจัดทำโครงงาน                                                                                              

5.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน                                                                                                
                5.3
ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                   


บรรณานุกรม                                                                                                                                                        

ภาคผนวก

Advertisements