เรื่อง ดอกไม้จากผ้าใยบัว

                                                             จัดทำโดย
                  นางสาวเกวลี  ปล่องกระโทก
                       เลขที่  11
                  นางสาวณิชกุล ส่งเสริม                               เลขที่  21
                  นางสาวประวีณา จงสุขกลาง                      เลขที่  23
                  นางสาวอติพร สุขมงคล                             เลขที่  29
                                                
                                                  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   

                                                                 นำเสนอ
                                                          ครูอุทัย  เหตุผล

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา
   โครงงานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 

Advertisements