บรรณานุกรม

 

ดวงดาว  กลิ่นสี. ปีพ.ศ.  ดอกไม้จากผ้าใยบัว. [Online].  Available:http://www.flower.com
 สืบค้นเมื่อ 13  กุมภาพันธ์  2555 

 

Advertisements